Daily Readings

Oct. 17th:  Deuteronomy 15:19 to 16:22 Matthew 13:44-58
Oct. 18th:  Deuteronomy 17:1-20 Matthew 14:1-21
Oct. 19th:  Deuteronomy 18:1-22 Matthew 14:22-36
Oct. 20th:  Deuteronomy 19:1-20 Matthew 15:1-20
Oct. 21st:  Deuteronomy 20:1-20 Matthew 15:21-39
Oct. 22nd:  Deuteronomy 21:1-23 Matthew 16:1-12
Oct. 23rd:  Deuteronomy 24:10 to 25:10 Matthew 16:13-28